Inloggen

Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad, die uit ouders en leerkrachten bestaat, bepaalt mede het beleid van de school en geeft over bepaalde zaken advies. Het reglement van deze raad is ter inzage en op verzoek verkrijgbaar. De vergaderingen zijn openbaar. U bent dus als ouder van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen.

Wat doet de MR?

De Medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijke inspraakorgaan voor ouders en het schoolteam en is daarmee de overlegstructuur binnen de school waar ouders en leerkrachten formeel kunnen meewerken aan het schoolbeleid. De MR buigt zich over aangelegenheden betreffende de school en heeft de bevoegdheid tot het verlenen van instemming en het geven van advies ten aanzien van bepaalde onderwerpen. De nauwkeurig omschreven bevoegdheden zijn vermeld in een MR-reglement. Onderlinge afspraken en werkwijze zijn vastgelegd in een huishoudelijk reglement. 

Tijdens de vergaderingen wordt gesproken over allerlei onderwerpen die de school aangaan. Zo wordt jaarlijks het beleid besproken en de daarin benoemde speerpunten als ook mogelijke beleidswijzigingen inzake het onderwijs en de organisatie daarvan.

De samenstelling van de medezeggenschapsraad voor het schooljaar 2017-2018 is als volgt:

Namens de ouders:

Dhr. Sandro Landveld en dhr. Berto Stobbelaar (secretaris).

Namens het personeel:

Mevrouw Yliana Guntrum en de heer Hans van Embden(voorzitter)

GMR

Tevens is er voor bovengenoemde zaken aangaande de scholen van onze Stichting een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Onze school is daarin vertegenwoordigd door mevr. Mariëtte Mets. Meer informatie http://www.stichtingpcpo.nl/Algemeen/Organisatie/Ouders/GMR

Contact met MR

Vragen en opmerkingen over onze MR kunt u het beste doen via mr.baken@stichtingpcpo.nl.

Het allerlaatste nieuws:

Actualiteiten:

Onderaan de pagina vind u de notulen van de MR vergaderingen en de agenda van de komende vergadering .


Ons College van Bestuur wil dat elke MR vóór 1 januari 2017 een communicatieplan maakt. In een onderzoek is vastgesteld dat de informatievoorziening van de MR naar de ouders en het personeel verbetering behoeft. Op Het Baken gaan we de volgende acties uitvoeren:
____________________________________________________________________________________

Communicatieplan  MR pcb Het Baken

-    De agenda van de MR gaat voortaan via Parnassys. Daarin wordt ook input gevraagd aan ouders en leerkrachten.

-    Op de website komen de goedgekeurde notulen te staan ( 2 jaar lang).

-    In de mededelingenbrief komt een kopje MR. Daar in komt een samenvatting van de laatste MR vergadering(en). De voorzitter maakt het stukje, stuurt het naar de overige MR leden  en na goedkeuring naar de directeur. 

-    De samenvatting komt ook op de website.

-    Acht de MR het nodig dan zal ook via Facebook worden gecommuniceerd.

Er komen geen foto’s van MR leden op website/facebook.