Skip to main content
Welkom

Welkom

Home  › ... Onze school › MR

Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad, die uit ouders en leerkrachten bestaat, bepaalt mede het beleid van de school en geeft over bepaalde zaken advies. Het reglement van deze raad is ter inzage en op verzoek verkrijgbaar. De vergaderingen zijn openbaar. U bent dus als ouder van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen.

Wat doet de MR?

De Medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijke inspraakorgaan voor ouders en het schoolteam en is daarmee de overlegstructuur binnen de school waar ouders en leerkrachten formeel kunnen meewerken aan het schoolbeleid. De MR buigt zich over aangelegenheden betreffende de school en heeft de bevoegdheid tot het verlenen van instemming en het geven van advies ten aanzien van bepaalde onderwerpen. De nauwkeurig omschreven bevoegdheden zijn vermeld in een MR-reglement. Onderlinge afspraken en werkwijze zijn vastgelegd in een huishoudelijk reglement. 

Tijdens de vergaderingen wordt gesproken over allerlei onderwerpen die de school aangaan. Zo wordt jaarlijks het beleid besproken en de daarin benoemde speerpunten als ook mogelijke beleidswijzigingen inzake het onderwijs en de organisatie daarvan.

De samenstelling van de medezeggenschapsraad voor het schooljaar 2023-2024 is als volgt:

Namens de ouders:

vacature

Namens het personeel:

Mw. Anke van Wageningen
Mw. Mireya Piggott
 

GMR

Tevens is er voor bovengenoemde zaken aangaande de scholen van onze Stichting een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).  Meer informatie http://www.stichtingpcpo.nl/Algemeen/Organisatie/Ouders/GMR

Contact met MR

Vragen en opmerkingen over onze MR kunt u het beste delen via mr.baken@stichtingpcpo.nl