Skip to main content
Welkom

Welkom

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling pcb Het Baken

De meldcode is een stappenplan voor professionals en instellingen.
Met professionals bedoelen we de mensen die in het onderwijs, zorg, hulp en opvang werken. Dat zijn leerkrachten, maatschappelijk werkers, artsen, verpleegkundigen en medewerkers van de (kinder)opvang.

De meldcode verplicht de school dus tot handelen.
Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Het stappenplan vanuit het protocol is leidend.

Het stappenplan bestaat uit 6 stappen (zie protocol). De acties hieronder zijn de acties die op schoolniveau uitgevoerd worden, naast het stappenplan uit het protocol:

Stappen

Acties

1. Breng signalen in kaart

De leerkracht noteert de signalen als werknotities in de groepsmap in de personeelsmap.
Nog niet in ParnasSys noteren.

2. Vraag advies aan deskundige collega, bij BJZ, AMK en/of SHG

Noteer elke actie op datum (gesprek/overleg/telefoontje) in de werknotitie.

3. Gesprek met ouders en/of kind Ouders worden uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht.

Werknotitie wordt nu een dossier in ParnasSys.
Verslag oudergesprek in ParnasSys.
Bereid het gesprek voor met de intern begeleider en/of directie.

4. Weeg aard, ernst van en risico op kindermishandeling of huiselijk geweld.

Naar aanleiding van de gesprekken en verder onderzoek maken leerkracht en interne begeleider en of directie de balans op.
Aantekeningen in ParnasSys evt. aanvullen.
LIRIK invullen en toevoegen aan leerlingdossier.
Zo nodig raadplegen van AMK/ SHG door intern begeleider en/of directie

5. Beslis: zelf hulp organiseren of melding doen bij BJZ/AMK en/of SHG

De leerkracht en de intern begeleider melden hun besluit bij de directeur.
ParnasSys aanvullen
Gesprek met ouders door de directeur en leerkracht.
Hulp organiseren in overleg met interne begeleider
De directie geeft zo nodig een signaal af in SISA.
De directie gaat zo nodig melden bij het AMK

6. Volgen

Blijf de leerling volgen.
Notities in ParnasSys
Streven naar in gesprek blijven met ouders
Zo nodig contact met AMK
Evaluatie van het proces

 

BJZ

Bureau Jeugdzorg

AMK

Advies en meldpunt Kindermishandeling

SHG

Steunpunt Huiselijk geweld

SISA

Stedelijk instrument Sluitende Aanpak: instrument om de zorg rondom een kind kenbaar te maken door een signaal af te geven. Dit kan door directie en Interne begeleiders.

LIRIK

Licht Instrument Risicotaxatie Kindermishandeling (staat in de personeelsmap )