Inloggen

Kindcentrum de Cormorant.

Vanaf 1 augustus 2016 werkt onze school samen in het kindcentrum De Cormorant (Engels voor aalscholver) met de openbare basisschool De Catamaran, IJsselkids voor de opvang van 0-4 jaar en KindeRdam voor de buitenschoolse opvang. In het aangrenzende wijkcentrum komen de peutergroep voor 3-jarigen en de buitenschoolse opvang. Het schoolplein wordt gedeeld door de organisaties. Verder maakt de kinderopvang van IJsselkids aan de Zevensprong onderdeel uit van het kindcentrum. Op termijn wordt het kindcentrum uitgebreid met een aantal wijkpartners op het gebied van de zorg en opvoeding voor kinderen en hun ouders. Tevens streven we er naar een ontmoetingsfunctie te creëren voor bewoners van de wijk in samenwerking met o.a. de bibliotheek en het buurtwerk.

Het kindcentrum biedt een omgeving waarin elk kind zijn talenten ontdekt en deze optimaal ontwikkelt. Het netwerk van organisaties, professionals en ouders is ondersteunend aan het kind dat centraal staat. Kinderen voelen zich geaccepteerd en ontwikkelen vertrouwen in zichzelf.

Het kindcentrum is gebaseerd op de gedachte dat kinderen zich gedurende de hele dag ontwikkelen en leren, zowel thuis, op school als tijdens buitenschoolse activiteiten. Binnen ons kindcentrum verbinden we deze verschillende werelden. De overgang van kinderopvang en peuterspeelzaal naar onderwijs en van onderwijs naar buitenschoolse opvang en activiteiten verloopt natuurlijk. Een gezamenlijke pedagogische visie vormt het fundament voor deze samenhang. Partnerschap met ouders is noodzakelijk. We zien ouders als gelijkwaardige partners die wij actief betrekken bij het ontwikkel- en onderwijsproces van hun kind. De gezamenlijke aanpak is zichtbaar en voelbaar.

We werken vanuit de visie van levensecht leren. Leren in verbinding en uitwisseling met de echte wereld. Daarom verbinden we ons met de wijk- met bewoners en organisaties- om kinderen zo levensechte ervaringen op te laten doen. Kinderen zijn eigenaar van hun eigen leerproces.

Zorg bieden we dichtbij en laagdrempelig aan, vanuit de IKC locatie, aan alle kinderen en ouders die dat nodig hebben. Door het bundelen van onze expertise en kortere lijnen tussen onze organisaties werken we meer preventief en proactief.